Betrokken partijen

Gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) zijn initiatiefnemer van het proces (voorheen project) om de buitenruimte integraal te vernieuwen. De gemeentelijk procesmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en stuurt alle afdelingen, specialisten en adviseurs aan. Dat gebeurt voor een interne ´ambtelijke opdrachtgever´ die toeziet op de uitvoering conform de opdracht en volgens planning en binnen budget. Allen werken namens het college van Burgemeester en Wethouders en hebben daartoe een ruim mandaat, mits zij handelen volgens het vastgestelde beleid. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft dit gemandateerd namens de Gemeenteraad, die op een nog hoger niveau kaders stelt (via beleid en jaarbegrotingen). De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke opgave, zorgvuldige besluiten en een goede belangenafweging. De gemeente besluit – alle partijen van de Wijkcommunity gehoord hebbende – over de plannen en ontwerpen. Meestal zijn de procesmanager en ambtelijk opdrachtgever zelfstandig of gezamenlijk bevoegd. Soms moet het worden voorgelegd aan een wethouder of het voltallig college of de raad. De ambtelijk opdrachtgever wordt in geval van bijzonderheden of strijdige standpunten – die ook na gesprek en uitdieping niet tot overeenstemming komen – bijgestaan door een adviserende stuurgroep met een primus inter pares van alle stakeholdergroepen.

Iedereen die in de Agniesebuurt woont, werkt, eigendom heeft, reist en/of recreëert heeft een belang bij de aanpak van de buitenruimte. Dat betekent dat de bewoners, ondernemers, woningcorporatie en particuliere huiseigenaren een belangrijke rol hebben in het proces en ook in de uitvoering. Soms hebben zij vertegenwoordigers die namens een groep belanghebbenden spreken. Denk dan aan de Wijkraad en bewonerscomité Droge Voeten.

Volq adviseert de gemeente over de manier waarop belanghebbenden betrokken worden. De gemeente heeft Volq gevraagd om als onafhankelijke procesbegeleider op te trekken en de betrokkenheid van alle belanghebbenden te organiseren en ondersteunen.

Lijst en contact betrokken partijen

Gemeente Rotterdamaanpakagniesebuurt@rotterdam.nl
HHSK – Marc den Ouden – m.denouden@hhsk.nl
Wijkraad Agniesebuurt – wijkraden@rotterdam.nl
Woningcorporatie Havensteder – Karin Ormel – karin.ormel@havensteder.nl
Bewonerscomité Droge Voeten Agniesebuurt